מדיניות פרטיות


ברוכים הבאים ל'חדשות באר שבע והנגב 24/7׳, אתר האקטואליה והפנאי של באר שבע והנגב.

להלן תנאי השימוש ותקנון אתר לנוחותיכם.

האתר שכתובתו www.br7news.co.ilרישום לשירותים


חיבור לאתר חדשות באר שבע והנגב / לאתרים תחת סאב דומיין של עסקים בעיר, עלולים באמצעות חשבון הפייסבוק של הלקוח (יוזר / משתמש הקצה), להעביר אל מאגר המידע מידע כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך אישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק) והפרטים שמילאת שם, כדוגמת שמך המלא, תמונת פרופיל, טווח גילאי, מין, ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש בפייסבוק).

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר חדשות באר שבע והנגב או בסאב דומיינים של האתר, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלוונטי וזאת באמצעות דוא״ל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

מאגר המידע


הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של חדשות באר שבע והנגב פרסום ותקשורת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.


השימוש במידע


בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. חברת 'א.א סהר הפקות בע״מ' תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר חדשות באר שבע והנגב או בסאב דומיינים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את 'א.א סהר הפקות בע״מ' לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לשם יצירת אזורים אישיים באתר ובסאב דומיינים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
 • לצורך צריכה ו/או רכישת מוצרים ושירותים באתר ובסאב דומיינים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר חדשות באר שבע והנגב לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את ידיעות אינטרנט לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
 • חברת א.א סהר הפקות בע״מ רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, א.א סהר הפקות בע״מ לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים חדשות באר שבע והנגב.
 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

 • מסירת מידע לצד שלישי


  חדשות באר שבע והנגב לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרים שבהם מידע אודותיך כאמור, מפורסם על ידך ביוזמתך כפרטי התקשרות עימך (כגון במסגרת יצירת קשר עם עסק בסאב דומיין)
 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של חדשות באר שבע והנגב ובעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחדשות באר שבע והנגב ולצד שלישי המוצגות באתר חדשות באר שבע והנגב. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר חדשות באר שבע והנגב, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה חברת א.א סהר הפקות בע״מ רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
 • אם יתקבל בידי חדשות באר שבע והנגב צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חדשות באר שבע והנגב;
 • בכל מקרה שחדשות באר שבע והנגב ותקשורת תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם חדשות באר שבע והנגב תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • Cookies ו-Web Beacons


  האתרים משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי חדשות באר שבע והנגב. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באזורי חדשות באר שבע והנגב המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, חדשות באר שבע והנגב נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי חדשות באר שבע והנגב יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

  אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר חדשות באר שבע והנגב או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר חדשות באר שבע והנגב יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.


  שירותים של צדדים שלישיים


  חלק מהשירותים באתרי חדשות באר שבע והנגב, לדוגמה מנוע חיפוש הכתבות, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של חדשות באר שבע והנגב. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של חדשות באר שבע והנגב ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.


  פרסומות של צדדים שלישיים


  חדשות באר שבע והנגב מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר חדשות באר שבע והנגב ומשתמשת במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתרי חדשות באר שבע והנגב. חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר חדשות באר שבע והנגב, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי חדשות באר שבע והנגב. ככל שאתה מעוניין לשלוט ולשנות הגדרות שיגבילו בין היתר את היכולת להגיש לך פרסום מפולח תוכל לעשות כן מול החברות על בסיס מדיניות הפרטיות שלהן.


  אבטחת מידע


  חברת א.א סהר הפקות בע״מ מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, א.א סהר הפקות בע״מ לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


  זכות לעיין במידע


  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

  בנוסף, אם המידע שבמאגרי חדשות באר שבע והנגב משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. א.א סהר הפקות בע״מ תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחדשות באר שבע והנגב לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת - יוסיף להישמר חדשות באר שבע והנגב על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.


  שינויים במדיניות הפרטיות


  חדשות באר שבע והנגב רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.


  תיוגים:

  עיתונים בבאר שבע, חדשות באר שבע, עיתון באר שבע, חדשות באר שבע והנגב, באר שבע, אתר חדשות באר שבע, ב"ש חדשות, עסקים באר שבע, פרסום באר שבע, פרסום נגב, אינדקס עסקים נגב, אירועים בבאר שבע, רכילות באר שבע, ספורט הפועל באר שבע, תרבות בבאר שבע